Agenda

Open bijeenkomst GO-FRESH

Date: 2013-08-26
More information: Open dag

Inleiding
GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) is een Kennis voor Klimaat project met als doel te onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwater beschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Er zijn een tweetal typen maatregelen:

  1. Optimaliseren zoetwatervoorraden dunne regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden (DRAINS2BUFFER te Schouwen-Duiveland)
  2. Bergen water in kreekruggen voor irrigatie landbouwgewassen: infiltratie & winning (Kreekrug Infiltratie Proef te Walcheren en The Freshmaker te Zuid-Beveland)

Van deze proeven wordt naast de hydrologische en technische haalbaarheid ook de sociaal-economische haalbaarheid onderzocht en werkt de Hogeschool Zeeland aan de kennistransfer voor andere ondernemers.

Doelstelling van de Open Dag
De bekendheid te vergroten van de GO-FRESH showcases zoetwatervoorziening:
•    Opschaling maatregelen via participatie / bekendheid systemen
•    Voortzetting project: kansrijke maatregel zoetwatervoorziening

Doelgroepen
Agrarische sector, nationale, regionale en lokale overheid, waterschap, directe omgeving proeven. Algemene en landelijke doelgroep willen we bereiken via pers en vakblad.

Locatie Open Dag
Kreekrug Infiltratie Proef Serooskerke Walcheren in Zeeland, in samenwerking met de Waterhouderij Walcheren

Deelnemende Partijen
Het consortium bestaat uit Deltares, KWR, Alterra, Acacia en de Hogeschool Zeeland. Het project wordt gefinancierd door Kennis voor Klimaat, Provincie Zeeland, ZLTO, Meeuwse Handelsonderneming, Waterschap Brabantse Delta, STOWA, Productschap Tuinbouw, Gemeente Schouwen-Duiveland en is in samenwerking met Waterschap Scheldestromen.
                                           
Deelname aan de excursie, het programma en mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de website.

Source: Kennis voor Klimaat, Go Fresh project (HSZD3.2)